کتاب های چاپ شده

کتاب های چاپ شده و مطالب سایت

کتابشناسی علمای شیعه در قرن اخیر

سیدحسن مدرسی: علمای مجاهد ص 15

میرزامحمد آقازاده خراسانی: علمای مجاهد ص 17-18 ¬ زندگینامه رجال و مشاهیر ایران ج 1 ص 44-46 ، گنجینه دانشمندان ج 7 ص 93-94 ، المعجم العسکری الموسدعی ج 1 ص 483

میرزا محمدحسن شیرازی: علمای مجاهد ص 18 و 20

شیخ مهدی کاشف الغطاء: علمای مجاهد ص 18

شیخ راضی نجفی: علمای مجاهد ص 18

سیدمحمدسعید حَبوبی: علمای مجاهد ص 20

سیدمحسن حکیم: علمای مجاهد ص 20

شیخ عبدالحسین آل یاسین: علمای مجاهد ص 20 ¬ طبقات اعلام الشیعه: فقباء البشر فی القرن الرابع عشر ج 1 ص 1033-1034 ، مرگی در نور ص 132 ، نقش علمای شیعه در رویارویی با استعمار ص 238-239

سید اسماعیل صدر: علمای مجاهد ص 20

سیدابوالقاسم کاشانی: علمای مجاهد ص 27

میرزاحبیب الله رشتی: علمای مجاهد ص 54

شیخ محمدکاظم آخوند خراسانی: علمای مجاهد ص 54

سیدمحمدکاظم طباطبائی یزدی: علمای مجاهد ص 54

سیدابوالحسن اصفهانی: علمای مجاهد ص 56-60 ¬ تاریخ جنبش اسلامی در عراق (1900-1924 م) ص 222، 227، 236، 239، 242-243، 249، 256، 264-265، دائره المعارف بزرگ اسلامی ج 9 ص 212-214 ، دائره المعارف تشییع ج 2 ص 220-222

حاج آقا نورالله اصفهانی (مهدی) : علمای مجاهد ص 62-66 ¬ اندیشه سیاسی و تاریخ نهضت بیدادگرانه حاج آقا نورالله اصفهانی، تاریخ بیست ساله ایران ج 4 ص 3-4، 411، 413، 417، 438، تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان در دو قرن اخیر ج 2 ص 11-145 ، حاج آقا نورالله اصفهانی ستاره اصفهان، دانشنامه جهان اسلام ج 6 ص 423 ، 646 ، زندگینامه رجال و مشاهیر ایران ج 1 ص 198-202

میرزا محمدحسن شیرازی : علمای مجاهد ص2

میرزا ابوالحسن مشکینی: علمای مجاهد ص 8

شیخ محمدحسین کاشف الغطاء: علمای مجاهد ص 8

شیخ محمدجواد بلاغی: علمای مجاهد ص 8

آقا ضیاءالدین عراقی: علمای مجاهد ص 8

آقا شیخ محمدعلی شاه آبادی: علمای مجاهد ص 8

سید محسن امین عاملی : علمای مجاهد ص 8

آقا سیدابوالحسن اصفهانی: علمای مجاهد ص 8

حاج آفا حسین قمی: علمای مجاهد ص 8

سید محمدتقی خوانساری: علمای مجاهد ص 8

سید عبدالحسین حجّت: علمای مجاهد ص 8

سید حسن مدرس: علمای مجاهد ص 8

شیخ محمدحسین اصفهانی (کمپانی): علمای مجاهد ص 8

سید صدرالدین صدر: علمای مجاهد ص 8

حاج آقاحسین بروجردی: علمای مجاهد ص 8

سیدعبدالهادی شیرازی: علمای مجاهد ص 8

سیدمحسن حکیم: علمای مجاهد ص 8

شیخ احمد شاهرودی: علمای مجاهد ص 8

آقابزرگ تهرانی: علمای مجاهد ص 8

میرزا محمد آشتیانی: علمای مجاهد ص 13-14 اعیان الشیعه ج 5 ص 37 / تاریخ بیداری ایرانیان ج 1 ص 19-60 / دانشنامه جهان اسلام ج 6 ص 663-660 / دائره المعارف بزرگ اسلامی ج 1 ص 407 / دین و دولت در ایران ص 307-328 / ریحانه الادب ج 1 ص 49 / شرح حال رجال ایران در قرن 12 ، 13 و 14 ه.ق ج 1 ص 316-317 / طبقات اعلام الشیعه: نقباء البشر فی القرن الرابع عشر ج 1 ص 389-390 / علمای بزرگ شیعه از کلینی تا حسینی ص 320-321 / فقهای نامدار شیعه ص 362-371 / فوائد الرضویه ص 451 / التاثر والاثار ج 1 ص 204 / معارف الرجال فی تراجیم العلماء والادباء ج 1 ص 238-241

شیخ مرتضی آشتیانی: علمای مجاهد ص 12

میرزاحبیب الله رشتی: علمای مجاهد ص 12

حاج میرزا حسن خلیلی: علمای مجاهد ص 12

شیخ محمدکاظم خراسانی: علمای مجاهد ص 12

سیدمحمد طباطبائی: علمای مجاهد ص 12

سید عبدالله بهبهانی: علمای مجاهد ص 12

میرزاهاشم آشتیانی: علمای مجاهد ص 15 ¬ زندگینامه رجال و مشاهیر ایران ج 1 ص 38-40

سیدهادی خسروشاهی (متولد 1327 قمری): غروی اصفهانی نابغه نجف ص 91 و مجله نور علم دوره چهارم شماره 4 ص 49 ¬ او از شاگردان نزدیک غروی اصفهانی بوده و از ایشان اجازه اجتهاد دریافت کرده است.

آقامیرزا صادق تبریزی : گروهی از دانشمندان شیعه ص 323

آقا میرزایوسف تبریزی: گروهی از دانشمندان شیعه ص 323

آقا شیخ مصطفی خوئی: گروهی از دانشمندان شیعه ص 324

آقا شیخ علی اصغر خطائی: گروهی از دانشمندان شیعه ص 324

آقا سیدمحسن کوه کمره ای: گروهی از دانشمندان شیعه ص 324

سیدعلی بهبهانی رامهرمزی: گروهی از دانشمندان شیعه ص 324

شیخ ابوالفضل خوانساری: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 91

آخوند ملامحمد کاظم خراسانی: گروهی از دانشمندان شیعه ص 323 341

میرزا ابوالحسن مشکینی: گروهی از دانشمندان شیعه ص 334

آخوند ملا محمدکاظم خراسانی: سیرالعوالم احوال شیخنا الکاظم تألیف سید هبه الدین شهرستانی المصلح المجاهد، تألیف عبدالرحیم محمدی حیاه الاسلام فی احوال آیه الله الملک العلام تألیف آقا نجفی قوچانی رهبران مشروطیت، تألیف ابراهیم صفائی مجله العلم سال دو / شماره هفتم مقدمه کفایه الاصول چاپ جدید مرگی در نور یا زندگانی آخوند خراسانی، تألیف مجید کفائی

سید محمدکاظم طباطبائی یزدی: گروهی از دانشمندان شیعه ص 342 352

شیخ علی خوزانی اصفهانی (مشکوه) : مجله حوزه شماره 31 ص 48 و 55 ، غروی اصفهانی نابغه نجف ص 92

حاج ملامحمد امین: گروهی از دانشمندان شیعه ص 357

شیخ عباس خالص قائنی : غروی اصفهانی نابغه نجف ص 95

شیخ علی پناه اشتهاردی: آیت الله اراکی یک قرن وارستگی ص 71 ¬ وی مؤلف کتاب مدارک عروه الوثقی

شیخ حسن آل صاحب جواهر: ماضی النجف و حاضرها، شیخ جعفر محبوب ج 2 ص 105

سیدیونس اردبیلی: تاریخ تحولات سیاسی ایران ص 454 ¬ ایشان در جریان قیام مسجد گوهرشاد در 20 تیرماه 1314 از رهبران قیام به حساب می آمده است.

حاج سیداحمد خوانساری: گروهی از دانشمندان شیعه ص 140

میرزا غلامحسین جعفری همدانی: اسوه سالکان ص 40 ¬ وی از معاصرین میرزا علی اکبر مرندی و از شاگردان آقاضیاءالدین عراقی بوده است.

محمدتقی جعفری: یاران امام به روایت اسناد ساواک شماره 7 چراغ فروزان، تهران مرکز بررسی اسناد تاریخی سال 1377

میرزاحسن شیرازی: گروهی از دانشمندان شیعه ص 273

حاج میرزا جوادآقا مجتهد تبرزی: گروهی از دانشمندان شیعه ص 273

احمد جنتی: جریانها و جنبشهای مذهبی سیاسی ایران ص 148 / هفت هزار روز تاریخ ایران ج 1 ص 186 «ایشان در سال 1351 به مدت سه سال به اسدآباد همدان تبعید شد.»

شهید شیخ فضل الله نوری: گروهی از دانشمندان شیعه ص 277

آقا سیدعبدالکریم مدرسی: گروهی از دانشمندان شیعه ص 277

سیدمحمد کاظم یزدی: گروهی از دانشمندان شیعه ص 277

عبدالله جوادی آملی: جریانها و جنبشهای مذهبی سیاسی ایران ص 166، (ایشان اولینمدرس بدایه الحکمه در مؤسسه در راه حق بوده است)

میرزا عبدالله چهل ستونی تهرانی: مجله حوزه شماره 125 ص 111 ¬ وی از شاگردان میرزا ابوالقاسم کبیرقمی بوده است.

شیخ عبدالکریم حائری یزدی: گروهی از دانشمندان شیعه ص 281

میرزا ابوالحسن مشکینی: گروهی از دانشمندان شیعه ص 292

آقا ضیاءالدین عراقی: گروهی از دانشمندان شیعه ص 292

سید ابوالحسن اصفهانی: گروهی از دانشمندان شیعه ص 292

میرزا حسین نائینی: گروهی از دانشمندان شیعه ص 292

حاج میرزا باقر خراسانی: میرزای شیرازی ص 115 ¬ وی فرزند میرزاهاشم بوده و در نجف اشرف از محضر شیخ مرتضی انصاری و میرزاحسن شیرازی بهره گرفته است.

میرزا حبیب الله رشتی: گروهی از دانشمندان شیعه ص 321

میرزا محمدحسن آشتیانی: گروهی از دانشمندان شیعه ص 321

میرزا محمدحسن شیرازی: گروهی از دانشمندان شیعه ص 321

شیخ محمدحسن مامقامی: گروهی از دانشمندان شیعه ص 321

ملا محمدکاظم خراسانی: گروهی از دانشمندان شیعه ص 321

سید جمال الدین گلپایگانی: سفینه الصادقین ص 135

شهید سید عبدالحسین دستغیب: سفینه الصادقین ص 289

سیدمحمدهادی میلانی: سفینه الصادقین ص 323

میرزا محمد تهرانی: سفینه الصادقین ص 323

میرزا محمود شیرازی: سفینه الصادقین ص333

سیداسماعیل مرعشی: سفینه الصادقین ص 335

حاج میرزاعلی آقا شیرازی: سفینه الصادقین ص 335

آیت الله مهدوی (قائن تدریس می کرده) : سفینه الصادقین ص 485

آیت الله آیتی (از علمای قائن) : سفینه الصادقین ص 485

میرزا حسن نائینی: سفینه الصادقین ص 487

سید ضیاءالدین عراقی: سفینه الصادقین ص 487

سیدحسین بروجردی: سفینه الصادقین ص 487

شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی: سفینه الصادقین ص 487

سیدمحمد هادی میلانی: سفینه الصادقین ص 488

آیت الله کوهستانی: سفینه الصادقین ص 494

حاج ملاآقاجان زنجانی: سفینه الصادقین ص 498

حاج شیخ عبدالکریم حائری: سفینه الصادقین ص 548

حاج میرزاجواد آقا ملکی تبریزی: سفینه الصادقین ص 549

حاج شیخ عباس قوچانی: سفینه الصادقین ص 590

شیخ مرتضی طالقانی: سفینه الصادقین ص 590

سیدشهاب الدین مرعشی نجفی: سفینه الصادقین ص 594

سیدمحمدرضا گلپایگانی: سفینه الصادقین ص 661

سید محسن حکیم: سفینه الصادقین ص 662

امام خمینی: سفینه الصادقین ص 662

آیت الله مهدی ربانی املشی: یادنامه .... فال اسیری ص 170

آیت الله جزایری : یادنامه .... فال اسیری ص 171

حاج شیخ محمدتقری شتری: یادنامه .... فال اسیری ص 171

حاج شیخ جواد اصطهباناتی: یادنامه .... فال اسیری ص 188

حاج شیخ عبدالحسین حائری: یادنامه .... فال اسیری ص 197

آیت الله حق شناس جهرمی: یادنامه .... فال اسیری ص 197

شیخ محمد یزدی: یادنامه .... فال اسیری ص 107

سید ابوالحسن اصفهانی: سفینه الصادقین ص 76

سید کاظم مرعشی: سفینه الصادقین ص 76

سید حسن قزوینی: سفینه الصادقین ص 97

حاج شیخ حسن علی نجابت: سفینه الصادقین ص 97

حاج شیخ غلام علی قمی: سفینه الصادقین ص 99

حاج آقا حسین طباطبائی قمی: سفینه الصادقین ص 113

حاج میرزاعلی آقا قاضی: سفینه الصادقین ص 130

حاج شیخ محمدجواد انصاری همدانی: سفینه الصادقین ص 135

حاج شیخ محمدتقی لاری: سفینه الصادقین ص 135

حاج شیخ عباس قوچانی: سفینه الصادقین ص 140

حاج سید عبدالهادی شیرازی: سفینه الصادقین ص 143

میرزاحسن شیرازی: سفینه الصادقین ص 172

آقا سیدحسین بروجردی: سفینه الصادقین ص 203

سید عبدالله فاطمی : سفینه الصادقین ص 232

سید احمد فهری: سفینه الصادقین ص 233

سید زین العابدین کاشی: سفینه الصادقین ص 243

آیت الله میرزا محمدحسن شیرازی (میرزای برامک)(1230-1312 ه ق) : تقویم تطبیقی 20 ساله، دکتر ایرج ملک پور، چاپخانه باقری، سال 1377 شمسی ص 56

آیت الله آخوند ملامحمد کاظم خراسانی (1255-1329 ه ق): تقویم تطبیقی 20 ساله ص 56

میرزا محمدتقی شیرازی (میرزای دوم)(1270-1338 ه ق) : تقویم تطبیقی 20 ساله ص 56

سیدمحمدکاظم طباطبائی یزدی (1247-1337 ه ق) : تقویم تطبیقی 20 ساله ص 57

شیخ الشریعه اصفهانی (1266-1339 ه ق) : تقویم تطبیقی 20 ساله ص 57

میرزا حسن نائینی (1276-1355 ه ق) تقویم تطبیقی 20 ساله ص 62

حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی (1276 - 1355 ه ق) : تقویم تطبیقی 20 ساله ص 62

سید ابوالحسن اصفهانی (1277 1365 ه ق) : تقویم تطبیقی 20 ساله ص 63

سیدحسین طباطبائی بروجردی (1292-1380 ه ق) : تقویم تطبیقی 20 ساله ص 68

سید محسن حکیم (1306-1390 ه ق) : تقویم تطبیقی 20 ساله ص 68

سید روح الله الموسوی خمینی (1320-1409 ه ق) : تقویم تطبیقی 20 ساله ص 68

سید شهاب الدین مرعشی نجفی (1315-1411 ه ق): تقویم تطبیقی 20 ساله ص 80

سید ابوالقاسم خوئی (1317-1413 ه ق): تقویم تطبیقی 20 ساله ص 86

سید محمدرضا گلپایگانی (1316-1414 ه ق): تقویم تطبیقی 20 ساله ص 87

سیدرضا بهاءالدینی (متولد 1327 ه ق): تقویم تطبیقی 20 ساله ص 93

سیدیحیی حسینی مدرس یزدی : جمال عرفان ص 60

سیدحسن موسوی بجنوردی: جمال عرفان ص 60

آیت الله شیخ جواد کربلائی: جمال عرفان ص 72 و 99

آیت الله حاج سیدمصطفی صفایی خراسانی: جمال عرفان ص 72

آیت الله شیخ حیدرعلی محقق: جمال عرفان ص 77

آیت الله حاج شیخ سیف الله نور محمدی: جمال عرفان ص 80

آیت الله شیخ نصرالله شاه آبادی: جمال عرفان ص 80 و 120

آیت الله سیدمحمدحسین لنگرودی: جمال عرفان ص 105

آیت الله شیخ عباس طهرانی: جمال عرفان ص 97

آیت الله سیدمحمدحسین حسینی طهرانی: جمال عرفان ص 95

آیت الله سیدمحمدعلی حائری طبسی: جمال عرفان ص 106

آیت الله شیخ اسماعیل نمازی شاهرودی: جمال عرفان ص 109

آیت الله حاج میرزا احمد سیبویه: جمال عرفان ص 111

آیت الله سیداحمد جبرئیل: جمال عرفان ص 110

آیت الله سیدصادق روحانی: جمال عرفان ص 113

شیخ محمدعلی کاظمینی: جمال عرفان ص 54

شیخ صدرا بادکوبه ای: جمال عرفان ص 54

آیت الله سیدمحمدباقر درچه ای: جمال عرفان ص 55

آقامیرزامحمدعلی فرقانی: جمال عرفان ص 57

شیخ محمدباقر قمشه ای: جمال عرفان ص 57

شیخ محمدعلی عالمی: جمال عرفان ص 57

شیخ محمد خراسانی: جمال عرفان ص 57

شیخ علی یزدی: جمال عرفان ص 57

سیدمرتضی خراسانی: جمال عرفان ص 57

سیدمهدی درچه ای: جمال عرفان ص 57

سیدمحمد نجف آبادی: جمال عرفان ص 57

شیخ محمدرضا نجفی آل علامه: جمال عرفان ص 57

آقاسیدعلی نجف آبادی: جمال عرفان ص 57

میرزا ابراهیم اصطهباناتی: جمال عرفان ص 57

شیخ عبدالحسین رشتی: جمال عرفان ص 58

شیخ محمدجواد بلاغی: جمال عرفان ص 58

سیدمحمد خاتون آبادی: جمال عرفان ص 58

سیدمحمدصادق خاتون آبادی: جمال عرفان ص 58

میرزاباقر زنجانی: جمال عرفان ص 59

آقا شیخ محمود مفید: جمال عرفان ص 59

شیخ محمدرضا کلباس: جمال عرفان ص 59

شیخ میرزا ابوالحسن مشکینی: جمال عرفان ص 59

شیخ محمدحسین غروی اصفهانی (کمپانی): جمال عرفان ص 60

شیخ مهدی امامی مازندرانی: جمال عرفان ص 60

سیدعبدالهادی شیرازی: جمال عرفان ص 50 و 52

شیخ مرتضی طالقانی: جمال عرفان ص 51

میرزاحسن یزدی: جمال عرفان ص 51 و 52

سید ابوالقاسم خوئی: جمال عرفان ص 51 و 52

شیخ محمدکاظم شیرازی: جمال عرفان ص 51 و 53

آیت الله حاج سیدعلی اکبر حسینی کاشانی: جمال عرفان ص 51

آیت الله حاج شیخ جعفر مدرس رشتی حائری: جمال عرفان ص 51

آیت الله سیدمحمدطاهر موسوی بوشهری (بحرینی) : جمال عرفان ص 51

سیدنورالدین جزایری: جمال عرفان ص 51

میرزا محمود شیرازی: جمال عرفان ص 52

میرزا حبیب الله اشتهاردی: جمال عرفان ص 52

سیدنصرالله کاشانی: جمال عرفان ص 52

شیخ محمدعلی تبریزی: جمال عرفان ص 52

محمدهادی میلانی: جمال عرفان ص 52

شیخ محمدرضا جرقویه ای اصفهانی: جمال عرفان ص 52

شیخ محمد خطیب: جمال عرفان ص 52

سیدمحسن  (حاج آقا امیر): جمال عرفان ص 52

سید زین العابدین کاشانی: جمال عرفان ص 52

حمامی: جمال عرفان ص 52

شیخ محمدعلی کاظمی: جمال عرفان ص 53

سیدحسین بروجردی: جمال عرفان ص 53

سیدمحمدتقی خوانساری: جمال عرفان ص 53

سیدمحمدحجّت کوه کمره ای: جمال عرفان ص 53

سیدمحمد صدر: جمال عرفان ص 53

آیت الله میرزامحمدتقی شیرازی: جمال عرفان ص 45

آیت الله شیخ الشریعه اصفهانی: جمال عرفان ص 45

آیت الله آقا شیخ مهدی خالصی: جمال عرفان ص 45

آیت الله میرزامحمدحسین نائینی: جمال عرفان ص 46

آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی: جمال عرفان ص 46 و 47

آیت الله آقاسیدحسن تهامی بیرجندی: جمال عرفان ص 46

آیت الله آقا سیدمحسن بحرالعلوم: جمال عرفان ص 46

آیت الله آقا شیخ اسدالله زنجانی: جمال عرفان ص 46

آیت الله آقا سیدحسین بروجردی: جمال عرفان ص 47

آیت الله شیخ حسنعلی نجابت شیرازی: جمال عرفان ص 49

آیت الله سیدعبدالحسین دستغیب شیرازی: جمال عرفان ص 49

آیت الله سیدحسن شربیانی: جمال عرفان ص 50

میرزاعلی اکبر اهری: جمال عرفان ص 50

میرزا ابوالفضل سرابی: جمال عرفان ص 50

میرجعفر بخشایشی: جمال عرفان ص 50

میرحجّت ایروانی: جمال عرفان ص 50

شیخ محمدرضا تنکابنی: جمال عرفان ص 50

آقامیرزا مهدی آشتیانی: جمال عرفان ص 50

آیت الله میرزا فتاح: جمال عرفان ص 50

سیدمحمدهادی میلانی: جمال عرفان ص 50 و 52

سید محسن حکیم: جمال عرفان ص 50 و 52

سیدمحمود شاهرودی: جمال عرفان ص 50 و 52

حاج میرزاحسن یزدی : شاه آبادی بزرگ آسمان عرفان ص 100

حاج میرزا خلیل کمره ای : شاه آبادی بزرگ آسمان عرفان ص 100

حاج میرسیدحسن احمدی: شاه آبادی بزرگ آسمان عرفان ص 100

حاج میرسیدحسن احمدی: شاه آبادی بزرگ آسمان عرفان ص 100

حاج سیدعلی بهشتی: شاه آبادی بزرگ آسمان عرفان ص 100

مرتضی مطهری: شاه آبادی بزرگ آسمان عرفان ص 123

سیداحمد زنجانی: شاه آبادی بزرگ آسمان عرفان ص 124

آیت الله عبدالله مازندرانی: تشیع و مشروطیت ایران عبدالهادی حائری ص 110

آیت الله عبدالله مازندرانی: شاه آبادی بزرگ آسمان عرفان ص 119

حاج میرزاحسین تهرانی: شاه آبادی بزرگ آسمان عرفان ص 119

حاج میرزاحسین تهرانی: تشیع و مشروطیت ایران عبدالهادی حائری ص 110

امام موسی صدر: علامه محمدتقی قمی مؤسس دارالتقریب مصر ص 37

سیدصدرالدین صدر: علامه محمدتقی قمی مؤسس دارالتقریب مصر ص 37

میرزا حسین قمی: علامه محمدتقی قمی مؤسس دارالتقریب مصر ص 37

امام موسی صدر: امام موسی صدر مرکز اسناد انقلاب اسلامی سال 1379 ج 2 ص 36-37

شیخ عبدالکریم زنجانی نجفی: علامه محمدتقی قمی مؤسس دارالتقریب مصر ص 37

سیدحسن صدر: شاه آبادی بزرگ آسمان عرفان ص 35

شیخ محمدتقی بن حسن آل اسدالله الکاظمی: شاه آبادی بزرگ آسمان عرفان ص 35

میرزاحسن آشتیانی: شاه آبادی بزرگ آسمان عرفان ص 40

میرزا ابوالحسن جلوه: شاه آبادی بزرگ آسمان عرفان ص 40

میرزا هاشم اشکوری: شاه آبادی بزرگ آسمان عرفان ص 42

محمدکاظم خراسانی: شاه آبادی بزرگ آسمان عرفان ص 45

شیخ فتح الله شریعت (شیخ الشریعه اصفهانی): شاه آبادی بزرگ آسمان عرفان ص 47 و 51

میرزا محمدحسن خلیلی: شاه آبادی بزرگ آسمان عرفان ص 47

آیت الله محمدتقی شیرازی (میرزای دوم): شاه آبادی بزرگ آسمان عرفان ص 49

میرزامحمد حسن شیرازی (میرزای بزرگ) : شاه آبادی بزرگ آسمان عرفان ص 49

سیداسماعیل صدر: شاه آبادی بزرگ آسمان عرفان ص 514

شربیانی: شاه آبادی بزرگ آسمان عرفان ص 51

حاج میرزا خلیل تهرانی: شاه آبادی بزرگ آسمان عرفان ص 51

محی الدین انواری: شاه آبادی بزرگ آسمان عرفان ص 77

میرزا هاشم آملی: شاه آبادی بزرگ آسمان عرفان ص 80

حاج سیدحسن احمدی: شاه آبادی بزرگ آسمان عرفان ص 100

شهاب الدین مرعشی نجفی: شاه آبادی بزرگ آسمان عرفان ص 99

حاج میرزا هاشم آملی: شاه آبادی بزرگ آسمان عرفان ص 99

حاج محمد ثقفی تهرانی: شاه آبادی بزرگ آسمان عرفان ص 99

حاج سید موسی مازندرانی: شاه آبادی بزرگ آسمان عرفان ص 99

شهاب الدین ملایری: شاه آبادی بزرگ آسمان عرفان ص 99

حاج شیخ راضی: شاه آبادی بزرگ آسمان عرفان ص 100

شیخ آقا بزرگ شاهرودی: مروارید علم و عمل ص 37

شیخ علی اکبر آشتیانی: مروارید علم و عمل ص 37

سید عبدالله شیرازی: مروارید علم و عمل ص 37

میرزا مهدی اصفهانی: مروارید علم و عمل ص 37

حاج سید علی شاهرودی: مروارید علم و عمل ص 41

میرزا علی اکبر صدرزاده دامغانی: مروارید علم و عمل ص 41

عبدالجواد غرویان: مروارید علم و عمل ص 49

شیخ حبیب الله مهمان نواز: مروارید علم و عمل ص 49

شیخ حسین گرایلی: مروارید علم و عمل ص 50

سیداحمد صدر ایازی: مروارید علم و عمل ص 50

شیخ مهدی مروارید: مروارید علم و عمل ص 50

شیخ مرتضی مروارید: مروارید علم و عمل ص 50

شیخ محمد مروارید: مروارید علم و عمل ص 50

ملاعلی کنی: شاه آبادی بزرگ آسمان عرفان ص 18

میرزا ابراهیم محلاتی: شاه آبادی بزرگ آسمان عرفان ص 25

آیت الله رضوی: شاه آبادی بزرگ آسمان عرفان ص 29

سید ریحان الله کشفی: شاه آبادی بزرگ آسمان عرفان ص 30

میرزا محمدباقر چهارسوقی: شاه آبادی بزرگ آسمان عرفان ص 32

میرزا هاشم چهارسوقی: شاه آبادی بزرگ آسمان عرفان ص 32

سید محمدباقر موسوی خوانساری: شاه آبادی بزرگ آسمان عرفان ص 32

سید محمدهاشم موسوی خوانساری: شاه آبادی بزرگ آسمان عرفان ص 32

سید مرتضی کشمیری: مروارید علم و عمل ص 33

ملا اسماعیل قره باغی: مروارید علم و عمل ص 33

حاج محمد علی فاضل: مروارید علم و عمل ص 33

حاج آقا حسین قمی: مروارید علم و عمل ص 33 و 35

میرزا عبدالرحمن مدرس: مروارید علم و عمل ص 33

حاج شیخ فضل الله نوری: مروارید علم و عمل ص 33

شیخ محمدجواد بیدآبادی: مروارید علم و عمل ص 33

شیخ حسن برسی: مروارید علم و عمل ص 35

شیخ محمد قوچانی: مروارید علم و عمل ص 35

شیخ محمد نهاوندی: مروارید علم و عمل ص 35

میرزا محمد آقازاده: مروارید علم و عمل ص 35

شیخ موسی خوانساری: مروارید علم و عمل ص 35

سید ابوالحسن اصفهانی: مروارید علم و عمل ص 35

میرزا محمدحسین نائینی: مروارید علم و عمل ص 35

علامه سمنانی: مروارید علم و عمل ص 35

حاج آقا حسین بروجردی: مروارید علم و عمل ص 35

حاج سید علی خامنه ای: مروارید علم و عمل ص 35

سید یونس اردبیلی: مروارید علم و عمل ص 36

سید هاشم نجف آبادی: مروارید علم و عمل ص 37

سید علی اکبر خوئی: مروارید علم و عمل ص 37

حاج میرزا حبیب ملکی: مروارید علم و عمل ص 37

سید علی سیستانی: مروارید علم و عمل ص 37

سید ابوالقاسم خوئی: محمدجواد مغنیه فقیهی نوگرا ص 26

شیخ محمدحسین کربلائی: محمدجواد مغنیه فقیهی نوگرا ص 26

میرزا احمد تهرانی: محمدجواد مغنیه فقیهی نوگرا ص 26

شیخ علی نوری: محمدجواد مغنیه فقیهی نوگرا ص 26

سید علی اصغر هزار جریبی: محمدجواد مغنیه فقیهی نوگرا ص 26

آیت الله کوهستانی: مروارید علم و عمل ص 13

آیت الله العظمی بروجردی: مروارید علم و عمل ص 13

حاج شیخ علی اکبر نوغانی: مروارید علم و عمل ص 13

حاج شیخ هاشم قزوینی: مروارید علم و عمل ص 13

آیت الله علی سیستانی: مروارید علم و عمل ص 13

آیت الله سید علی خامنه ای: مروارید علم و عمل ص 13

شیخ حسنعلی تهرانی: مروارید علم و عمل ص 17 و 22-27

حاج شیخ علی اکبر مروارید: مروارید علم و عمل ص 19

حاج شیخ عباس قمی: مروارید علم و عمل ص 19

حاج ملا هاشم خراسانی: مروارید علم و عمل ص 19

حاج شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی: مروارید علم و عمل ص 19

حاج میرزا مهدی اصفهانی: مروارید علم و عمل ص 25

صدر الحفاظ: مروارید علم و عمل ص 25

ملا محمد کاشی: مروارید علم و عمل ص 33

سید محمد فشارکی: مروارید علم و عمل ص 33

شیخ محمد فرطوسی شروقی: میرزای شیرازی ص 128

شیخ محمدعلی کاظمی مشهدی: میرزای شیرازی ص 128

ملای بیرجندی (صاحب بقیه الطالب): میرزای شیرازی ص 129

شیخ حسن کشمیری: میرزای شیرازی ص 129

شیخ حسن همدانی: میرزای شیرازی ص 131

میرزا محمد غروی (بروجردی): میرزای شیرازی ص 132

آخوند ملامحمدحسین ترشیزی: میرزای شیرازی ص 133

سیدحسین حائری: میرزای شیرازی ص 133

سیدمهدی یزدی: میرزای شیرازی ص 133

شیخ محمد همدانی: میرزای شیرازی ص 133

شیخ حسن زرقانی شیرازی: میرزای شیرازی ص 134

مولی عباد خراسانی: میرزای شیرازی ص 136

سید ابراهیم درودی: میرزای شیرازی ص 136

مولی اسماعیل قره باغی: میرزای شیرازی ص 136

شیخ باقر شروقی فرطوسی: میرزای شیرازی ص 136

آخوند ملامحمدحسین فشارکی: میرزای شیرازی ص 136

آخوند ملامحمدحسین قمشه ای: میرزای شیرازی ص 136

حاج مولی حسین کوچه حرمی: میرزای شیرازی ص 138

حاج شیخ اسماعیل قائنی: میرزای شیرازی ص 114

شیخ احمدبن ملاحسین: میرزای شیرازی ص 115

سید عزیزالله تهرانی: میرزای شیرازی ص 117

سید باقر هندی: میرزای شیرازی ص 117

شیخ محمدتقی قزوینی: میرزای شیرازی ص 120

آخوند ملامحمدتقی قمی: میرزای شیرازی ص 120

شیخ محمدحسن ناظر تهرانی: میرزای شیرازی ص 120

سید امیر تقی کاوی (نواحی تبریز): میرزای شیرازی ص 121

شیخ جعفر نجم آبادی (متوفی 1331) : میرزای شیرازی ص 121

شیخ محمدرضا کجوری: میرزای شیرازی ص 122

شیخ عبدالحمید کجوری: میرزای شیرازی ص 122

شیخ جواد طارمی زنجانی: میرزای شیرازی ص 123

شیخ جواد فرزند شیخ مشکور: میرزای شیرازی ص 123

شیخ جواد تبتی (ناصرالاسلام): میرزای شیرازی ص 123

شیخ محمدجواد محفوظ عاملی هرملی: میرزای شیرازی ص 124

سیدطاهر حسینی موسوی خراسانی: میرزای شیرازی ص 125

سید ابوالقاسم اشکوری: میرزای شیرازی ص 125

سید عزیزالله تهرانی: میرزای شیرازی ص 126

سید محمدنوری مازندرانی: میرزای شیرازی ص 126

شیخ هادی قائنی: میرزای شیرازی ص 126

شیخ باقر شروقی: میرزای شیرازی ص 127

سیدحسن بن سید علاوی شروقی: میرزای شیرازی ص 127

شیخ حسین فرطوسی شروقی: میرزای شیرازی ص 127

شیخ راضی (متوفی 1340 ه ق): میرزای شیرازی ص 71

شیخ حسین فرطوسی: میرزای شیرازی ص 73

شیخ باقر شروقی: میرزای شیرازی ص 73

شیخ عبدالکریم آل محیی الدین: میرزای شیرازی ص 75

شیخ محمود عراقی (متوفی 1310 ه ق): میرزای شیرازی ص 77

میرزا محمد طهرانی: میرزای شیرازی ص 77

حاج محمدابراهیم کازرونی: میرزای شیرازی ص 85

میرزا محمدعلی اردوبادی نجفی: میرزای شیرازی ص 85

سیدمحمدتقی اصفهانی: میرزای شیرازی ص 89

شیخ محمدباقر مسجدشاهی: میرزای شیرازی ص 102

محمدهاشم چهارسوقی: میرزای شیرازی ص 102

شیخ ابوطالب همدانی: میرزای شیرازی ص 103

حاج سیدابوالقاسم قمی: میرزای شیرازی ص 105

میرزا ابوالقاسم نجمی نوری: میرزای شیرازی ص 106

شیخ حسین زرقانی: میرزای شیرازی ص 106

حاج ملا احمد ترشیزی خراسانی: میرزای شیرازی ص 107

شیخ احمدبن مولی حسین نهاوندی: میرزای شیرازی ص 107

علامه سیدصادق طباطبائی: میرزای شیرازی ص 107

حاج میرزا حسن همدانی: میرزای شیرازی ص 108

سیداسماعیل بجنوردی: میرزای شیرازی ص 111

سید ابراهیم دردی: میرزای شیرازی ص 112

سید علی سیستانی (غیر از مرجع فعلی است) : میرزای شیرازی ص 112

آخوند کاشی: سیاحت شرق و غرب ص 5

عبدالکریم گزی: سیاحت شرق و غرب ص 5

شیخ محمدتقی آقا نجفی اصفهانی مسجدشاهی: سیاحت شرق و غرب ص 5

ملامحمدکاظم خراسانی: سیاحت شرق و غرب ص 5

شیخ محمدباقر آقانجفی اصفهانی: سیاحت شرق و غرب ص 101

شیخ محمدعلی باقر شاهی (ثقه الاسلام «1271-1318 ه ق») : سیاحت شرق و غرب ص 102

شیخ آقابزرگ تهرانی: میرزای شیرازی ص 23-22

میرزا حبیب الله رشتی: میرزای شیرازی ص 38

میرزا حسن آشتیانی: میرزای شیرازی ص 38

آقاحسن نجم آبادی: میرزای شیرازی ص 38

میرزا عبدالرحیم نهاوندی: میرزای شیرازی ص 38

سیدحسن صدرالدین: میرزای شیرازی ص 40

حاج میرزاحسین نوری: میرزای شیرازی ص 42

شهید شیخ فضل الله نوری: میرزای شیرازی ص 42

سید اسماعیل صدر: میرزای شیرازی ص 63

شیخ حسن اصفهانی (کربلائی): میرزای شیرازی ص 63

حاج سید محمد علوی طهرانی: میرزای شیرازی ص 68

حاج شیخ ابراهیم تجریشی طهرانی: میرزای شیرازی ص 68

حاج ملا علی کنی: میرزای شیرازی ص 68

سیدمحمدتقی تنکابنی: میرزای شیرازی ص 68

میرزا محمدحسین نائینی نجفی: میرزای شیرازی ص 71

سیدحسن لکنهوی هندی (1322-1412 ه ق): غروی اصفهانی نابغه نجف ص 90

سید اسدالله اصفهانی (1308-1399) : غروی اصفهانی نابغه نجف ص 90

سیدمحمدکاظم موسوی حسینی (1322-1405): غروی اصفهانی نابغه نجف ص 90

شیخ سلمان خاقانی (1332-1408): غروی اصفهانی نابغه نجف ص 90

شیخ محمدتقی بهجت فومنی رشتی (متولد 1332 ق): غروی اصفهانی نابغه نجف ص 90

شیخ محمد محلاتی(نویسنده کتاب شیرین گفتار خوش یارقلی): غروی اصفهانی نابغه نجف ص 92

شیخ ابوالحسن شیرازی: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 94

شیخ ابوالحسن شیرازی: مجله حوزه شماره 17 ص 24

شیخ ابوالحسن شیرازی: سیمای داراب ص 63 نوشته سید سیف الله نحوی

سید مهدی اشکوری نجفی (متولد 1336 ق) : غروی اصفهانی نابغه نجف ص 94

سید محمدحسین طباطبائی (1321-1402 ق) : غروی اصفهانی نابغه نجف ص 95

سید محمدحسین طباطبائی: کیهان اندیشه دوره پنجم شماره 26 ص 10

سید محمدحسین طباطبائی: نگاه حوزه شماره 8-9 ص 34

علامه شیخ عبدالحسین امینی تبریزی (1320-1390 ق): غروی اصفهانی نابغه نجف ص 96

شیخ عبدالحسین امینی تبریزی: یادنامه علامه امینی ص 19-21 به اهتمام سیدجعفر شهیدی و محمدرضا حکیمی

سید شهاب الدین مرعشی نجفی: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 77

شیخ عباس خالص قائنی: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 77

مرتضی مطهری: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 82

محمدتقی جعفری: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 82

شیخ مهدی شمس الدین (لبنانی): غروی اصفهانی نابغه نجف ص 82

ابراهیم جناتی: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 83

حاج آقاحسین طباطبائی بروجردی: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 87 و آثار الحجه ج1 ص 99

سید محمدهادی میلانی: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 87 و مکتب اسلام شماره 10 ص 34-36

سید ابوالقاسم خوئی: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 88 و مجله النور شماره 27 ص 29

سید محمدهادی میلانی: مجله نور علم شماره 25 ص 148

سیدمحمدهادی میلانی : مجله حوزه شماره 13 ص 20

سید محمدهادی میلانی: الامام المیلانی فی سطور نوشته فاضل میلانی ص 16

سیدمحمد حجّت کوه کمره ای: مجله حوزه شماره 30 ص 27

حاج آقاحسین طباطبائی بروجردی: مجله نور علم دوره چهارم شماره 4 ص50

شیخ محمدرضا اصفهانی (1305-1393 ق): غروی اصفهانی نابغه نجف ص 90

شیخ یوسف خراسانی حائری (1313-1397 ق): غروی اصفهانی نابغه نجف ص 90

سیدنورالدین جزایری حائری (1313-1384 ق): غروی اصفهانی نابغه نجف ص 90

میرزا حبیب ملکی تبریزی: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 43

میرزا محمدحسین نائینی: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 44

آیت الله سید احمد کربلائی تهرانی (حائری): غروی اصفهانی نابغه نجف ص 44

سید ابوالحسن اصفهانی: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 45

ضیاءالدین عراقی: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 45

حاج میرزامهدی کفایی: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 45

سید عزالدین زنجانی: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 51 و 59

سیداحمد خوانساری: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 52

شیخ محمدرضا مظفر: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 56-57

شیخ نصرالله خلخالی: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 58

میرزا مهدی آشتیانی (1306-1372 ق): غروی اصفهانی نابغه نجف ص 59

شیخ محمدباقر ساعدی خراسانی: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 59

شیخ محمدبن شکرالله حقانی لاری (1325-1388): غروی اصفهانی نابغه نجف ص 59

سیدمحمدکاظم مصطفوی: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 60

سیدمحمدحسین طباطبائی: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 62

شهید آیت الله قدوسی: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 62

حسن زاده آملی: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 63

سیدمحمدحسین حسینی تهرانی: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 63

علامه محمدعلی اردوبادی: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 67

سید هادی خسروشاهی: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 76

آیت الله شهید صدوقی: خلاصه مقالات کنگره بزرگداشت حضرت آیت الله صدوقی «ره» - جواد انصاری فرد / چاپ وزارت ارشاد اسلامی 1381

آیت الله بروجردی: خلاصه مقالات کنگره بزرگداشت حضرت آیت الله صدوقی ص 56

امام خمینی: خلاصه مقالات کنگره بزرگداشت حضرت آیت الله صدوقی ص 56

قاضی طباطبائی: خلاصه مقالات کنگره بزرگداشت حضرت آیت الله صدوقی ص 94

آخوند ملامحمد فاضل ایروانی: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 20

سیداحمد نخجوانی: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 20

شیخ ابراهیم قفقازی: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 20

سیدعبدالعزیز طباطبائی یزدی: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 28

شیخ محمد غروی اصفهانی: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 28

فاضل اردکانی: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 36

سیدعلی طباطبائی: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 36

سید ابراهیم کبیر: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 36

سیدمحمدسعید حبوبی: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 39

شیخ مشکور حولاری: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 39

شیخ هادی آل کاشف الغطاء: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 39

شیخ مرتضی آل کاشف الغطاء: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 39

حاج شیخ علی قمی نجفی: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 39

شیخ محمدکاظم خراسانی (آخوند خراسانی): غروی اصفهانی نابغه نجف ص 40

میرزا جواد آقاملکی تبریزی: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 43

میرزا علی اصغر ملکی تبریزی: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 43

میرزا محمد همدانی: دو عارف سالک ص 68

سید محمدتقی خوانساری: دو عارف سالک ص 68

شیخ محمدتقی بافقی: دو عارف سالک ص 68

حاج آقا سیدحسین بروجردی: دو عارف سالک ص 68-69

آیت الله حاج سیدحسن جواهری: دو عارف سالک ص 127

آیت الله حاج سیدمحمدتقی جواهری: دو عارف سالک ص 127

حاج شیخ عبدالخالق عبداللهی: دو عارف سالک ص 128   (کرمانشاه)

حاج شیخ محمدحسین زرندی: دو عارف سالک ص 128

حاج آقا مجتبی حاج آخوند: دو عارف سالک ص 128

آیتالله شهید اشرفی اصفهانی: دو عارف سالک ص 128

سیدصادق شمس: دو عارف سالک ص 136

حاج سیدعلی مدرسی لب خندقی: یادمان شادروان حجه الاسلام و المسلمین وزیری یزدی

آیت الله توسلی: یادمان شادروان حجه الاسلام و المسلمین وزیری یزدی

آیت الله محمدفاضل لنکرانی: یادمان شادروان حجه الاسلام و المسلمین وزیری یزدی ص 15

آیت الله ناصر مکارم شیرازی : یادمان شادروان حجه الاسلام و المسلمین وزیری یزدی ص 17

علامه جعفر سبحانی: یادمان شادروان حجه الاسلام و المسلمین وزیری یزدی ص 19

سیدعلی محقق داماد: یادمان شادروان حجه الاسلام و المسلمین وزیری یزدی ص 25

میرزا باقر نحوی: دو عارف سالک ص 34

میرزا علی اکبر جلوخانی: دو عارف سالک ص 34

حاج ملا آقا خوئینی : دو عارف سالک ص 34 و بزرگان رامسر ص 150

شیخ حسین لاهوتی: دو عارف سالک ص 34 و بزرگان رامسر ص 150

میرزا حسن آشتیانی: دو عارف سالک ص 34

میرزا ابوالحسن جلوه: دو عارف سالک ص 34

میرزا حسین سبزواری: دو عارف سالک ص 34

میرزا عبدالرحیم نهاوندی: دو عارف سالک ص 34

میرزا حبیب الله رشتی: دو عارف سالک ص 34

آقا شیخ سیف الله نورمحمدی: دو عارف سالک ص 58

حاج آقا معین شیرازی: دو عارف سالک ص 58

آقا سیدجمال الدین گلپایگانی: دو عارف سالک ص 58

علامه سیدمحمدحسین حسینی طهرانی: دو عارف سالک ص 62

مرتضی مطهری: دو عارف سالک ص 63

حاج شیخ عبدالجواد اصفهانی: دو عارف سالک ص 63

شهید اشرفی اصفهانی: دو عارف سالک ص 63

علامه سیدمحمدحسین طباطبائی: دو عارف سالک ص 63

سیدعبدالحسین دستغیب: دو عارف سالک ص 65

سیدمهدی دستغیب: دو عارف سالک ص 65

حاج شیخ عباس قوچانی: دو عارف سالک ص 65

سیدشهاب الدین مرعشی نجفی: دو عارف سالک ص 68

شیخ محمدعلی صدوقی: مجموعه نصیحت شماره 155

شیخ محمدجواد اصفهانی: مجموعه نصیحت شماره 155

محقق داماد: مجموعه نصیحت شماره 155

سید ابوالحسن قزوینی: مجموعه نصیحت شماره 155

سیدمحمدحسین طباطبائی: مجموعه نصیحت شماره 155

حاج آقارضا بهاءالدین: مجموعه نصیحت شماره 155

آیت الله سیدابراهیم خسروشاهی: دو عارف سالک ص 15 و 63

سیدمحمد تنکابنی: دو عارف سالک ص 16

شیخ محمدحسن رشتی: دو عارف سالک ص 16

شیخ محمدرضا مازندرانی: دو عارف سالک ص 16

عبدالکریم حائری یزدی: دو عارف سالک ص 17

حاج میرزا جواد ملکی تبریزی: دو عارف سالک ص 23 و گنجینه دانشمندان محمد شریف رازی ج 1 ص 232-233 و سیمای فرزانگان رضا مختاری ص 67

حاج آقا رضا همدانی: دو عارف سالک ص 23

حاج میرزاحسین نوری: دو عارف سالک ص 23

حاج آقا سیدحسین فاطمی قمی: دو عارف سالک ص 25

حاج سید محمود مدرسی یزدی: دو عارف سالک ص 25

آخوند ملاعلی معصومی همدانی: دو عارف سالک ص 25

میرزا عبدالله شالچی تبریزی : دو عارف سالک ص 25

آقا سیدجعفر شاهرودی: دو عارف سالک ص 25

سیدابوالحسن هاشمی: دو عارف سالک ص 25

میرزا حبیب الله سمامی: دو عارف سالک ص 33

حاج سیدعلی خامنه ای: مجموعه نصیحت ضمیمه 110 و نصیحت 113

حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی: مجموعه نصیحت ضمیمه 110

حاج شیخ محمدتقی بهجت: مجموعه نصیحت ضمیمه 110

حاج شیخ جواد تبریزی: مجموعه نصیحت ضمیمه 110

حاج سیدموسی شبیری زنجانی: مجموعه نصیحت ضمیمه 110

حاج شیخ ناصر مکارم شیرازی: مجموعه نصیحت ضمیمه 110

سلطانی (پدر همسر سیداحمد خمینی): مجموعه نصیحت ویژه نامه سال 74 و شماره 155

حاج شیخ کاظم دامغانی: مجموعه نصیحت شماره 137 23/3/74

حاج شیخ هاشم قزوینی: مجموعه نصیحت شماره 137 23/3/74

حاج شیخ مجتبی قزوینی: مجموعه نصیحت شماره 137 23/3/74

آیت الله ملبویی (مؤلف کتاب الوقایع و الحوادث): مجموعه نصیحت شماره 139

شهید بهشتی: مجموعه نصیحت ضمیمه شماره 139

عبدالحسین امینی (صاحب الغدیر): مجموعه نصیحت شماره 140

آقا سیدابوتراب خوانساری: مجموعه نصیحت شماره 140

آقا سید محمد فیروزآّبادی: مجموعه نصیحت شماره 140

سید ابوالحسن اصفهانی: مجموعه نصیحت شماره 140

میرزا حسین نائینی: مجموعه نصیحت شماره 140

شیخ محمدحسین اصفهانی (کمپانی): مجموعه نصیحت شماره 140

حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی: مجموعه نصیحت شماره 140 و 155

آیت الله ناصر مکارم شیرازی: مجله پیام قرآن شماره 4 ص 51

آقا سیدحسین بروجردی: مجله پیام قرآن شماره 4 ص 51 و مجموعه نصیحت 10/1/72 و ضمیمه 100

سید روح الله الخمینی: مجله پیرام قرآن شماره 4 ص 56 و مجموعه نصیحت ضمیمه 100

سیدجواد گلپایگانی (فرزند سیدمحمدرضا): مجله پیام قرآن شماره 2 ص 6

آیت الله صافی گلپایگانی: مجله پیام قرآن شماره 1 ص 21

میرزای بزرگ شیرازی: مجموعه نصیحت- نصیحت 14  و نصیحت 5 سال 1372 نمایندگی ولی فقیه در سپاه حفاظت ولی امر نشر الهادی قم 1371

آیت الله مدرسی: مجموعه نصیحت نصیحت 14

سید عبدالحسین دستغیب: مجموعه نصیحت نصیحت 15

عبدالله جوادی آملی: مجموعه نصیحت نصیحت 15

آیت الله مظاهری: مجموعه نصیحت نصیحت 31

مرتضی مطهری: مجموعه نصیحت نصیحت 33

آیت الله میرزا جواد تهرانی: مجموعه نصیحت نصیحت 33 و فصلنامه مشکوت شماره 36و37

شیخ حسن فرید گلپایگانی: مجموعه نصیحت نصیحت 5 سال 1372

شیخ عبدالکریم حائری: مجموعه نصیحت نصیحت 5 سال 1372

حاج شیخ محمدباقر شیخ الاسلام: مجموعه نصیحت نصیحت 5 سال 1372

حاج شیخ عباس قمی: مجموعه نصیحت ویژه نامه شماره 83

آیت الله کوشانی: مجموعه نصیحت ضمیمه 100

آیت الله شیخ علی کاشانی: مجموعه نصیحت ضمیمه 100

شهاب الدین مرعشی نجفی: مجموعه نصیحت ضمیمه 101

شیخ محمدعلی اراکی: مجموعه نصیحت ویژه نامه 100

حاج شیخ وحید خراسانی: مجموعه نصیحت ویژه نامه 100

سید محمدکاظم طباطبائی یزدی: پارسای کویر ص 25

سیدمیرزای جندقی (علم الهدی): پارسای کویر ص 29

میرزا حبیب الله گلپایگانی: پارسای کویر ص 29

شهاب الدین مرعشی نجفی: پارسای کویر ص 29

سیدمحمدتقی خوانساری: پارسای کویر ص 29

شیخ محمدعلی قمی: پارسای کویر ص 29

فاضل قفقازی: پارسای کویر ص 29

سید صدرالدین صدر: پارسای کویر ص 29

شیخ عباسعلی شاهرودی: پارسای کویر ص 29

حاج شیخ کاظم ملک افضل: پارسای کویر ص 29

ملا احمد سبزواری: ملا فتح الله اصفهانی شیخ شریعت ص 17

ملا محمدصادق تنکابنی: ملا فتح الله اصفهانی شیخ شریعت ص 17

محمدباقر اصفهانی: ملا فتح الله اصفهانی شیخ شریعت ص 17

سید حسن مدرس: ملا فتح الله اصفهانی شیخ شریعت ص 17 / الاجازه الکبیره ص 131

آیت الله شیخ امان الله کریمی: اسوه صالحان ص 13

حاج شیخ هاشم قزوینی: اسوه صالحان ص 17

عبدالله جوادی آملی: اسوه صالحان ص 17

حاج شیخ مجتبی قزوینی: اسوه صالحان ص 17

حاج شیخ کاظم دامغانی: اسوه صالحان ص 17

میرزا جواد تهرانی: اسوه صالحان ص 17

شیخ حسنعلی مروارید: اسوه صالحان ص 17

آقا سید حسین بروجردی: اسوه صالحان ص 19

سید روح الله الموسوی خمینی: اسوه صالحان ص 19

حاج میرزا هاشم آملی: اسوه صالحان ص 19

سید محمدرضا گلپایگانی: اسوه صالحان ص 19

سید محمدحسین طباطبائی: اسوه صالحان ص 19

محقق داماد: اسوه صالحان ص 19

وجدانی فخر: اسوه صالحان ص 33

اسماعیل پور قمشه ای: اسوه صالحان ص 58

بهجت فومنی: اسوه صالحان ص 65

میرزا جواد آقا ملکی تبریزی: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 137

سید محمدحسین همدانی: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 137

سید هادی خسروشاهی: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 137

سیدجلال الدین آشتیانی: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 138

جعفر سبحانی تبریزی: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 138

محمدهادی معرفت : غروی اصفهانی نابغه نجف ص 138

سیدمحمدحسین حسینی تهرانی: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 138

شیخ آقابزرگ تهرانی: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 139

شیخ علی خانی: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 139

شیخ محمد غروی: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 140

شیخ محمدحسین مظفر (1313-1381 قمری): غروی اصفهانی نابغه نجف ص 99

شیخ محمدحسین مظفر: شعراء الغری: ج 8 ص 191

شیخ محمدحسین مظفر: دائره المعارف تشیّع ج 1 ص 221

شیخ نجم الدین جعفر عسکری (1313-1395 قمری): غروی اصفهانی نابغه نجف ص 99

شیخ نجم الدین جعفر عسکری: نقباء البشر ج 2 ص 229

شیخ نجم الدین جعفر عسکری: سیمای سامرا ، سینای موسی ص 174

سید میرزامحمود موسوی زنجانی (1309-1374 قمری): غروی اصفهانی نابغه نجف ص 102

سیدمیرزا محمود موسوی زنجانی: مجله حوزه شماره 8 ص 69

سیدمحمدتقی آل بحرالعلوم (1318-1393 قمری): غروی اصفهانی نابغه نجف ص 104 و نقباء البشر ج 1 ص 249

سیدمحمدهادی میلانی: مجله نورعلم دوره چهارم شماره 4 ص 57 و غروی اصفهانی نابغه نجف ص 133

سیدمحمدحسین طباطبائی: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 134

شیخ عبدالحسین امینی تبریزی: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 134

مرتضی مطهری: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 135

استاد محمدرضا مظفر: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 135

محمدعلی اردوبادی: غروی اصفهانی نابغه نجف ص 135

سیدحسن طاهری خرم آبادی: نوری از ملکوت ص 338

سیدمحسن خرازی: نوری از ملکوت ص 339

آیت الله واصف: نوری از ملکوت ص 345

آیت الله ملکا: نوری از ملکوت ص 347

حاج میرزاحسین نوری (متوفی سال 1320 ق): شیخ آقا بزرگ تهرانی ص 5

سیدمرتضی کشمیری (متوفی سال 1323 ق): شیخ آقا بزرگ تهرانی ص 5

شیخ محمدعلی نجف (متوفی سال 1323 ق): شیخ آقا بزرگ تهرانی ص 5

حاج میرزاحسین حاج میرزا خلیلی (متوفی سال 1326 ق): شیخ آقا بزرگ تهرانی ص 5

آخوند ملامحمدکاظم خراسانی (متوفی سال 1329 ق): شیخ آقا بزرگ تهرانی ص 6

سیدمحمد کاظم یزدی (متوفی سال 1337 ق): شیخ آقا بزرگ تهرانی ص 6

میرزا محمدتقی شیرازی (متوفی سال 1338 ق): شیخ آقا بزرگ تهرانی ص 6

ملا فتح الله شیخ ا لشریعه اصفهانی (متوفی سال 1339 ق): شیخ آقا بزرگ تهرانی ص 6

حاج آقاحسین طباطبائی بروجردی: شیخ آقا بزرگ تهرانی ص 17

سید عبدالحسین شرف الدین عاملی: شیخ آقا بزرگ تهرانی ص 17

شیخ عبدالحسین امینی: شیخ آقا بزرگ تهرانی ص 17

سید عبدالهادی شیرازی: شیخ آقا بزرگ تهرانی ص 17

شیخ محمدرضا آل یاسین: شیخ آقا بزرگ تهرانی ص 17

شیخ علی پناه اشتهاردی: نوری از ملکوت ص 77 و 342

طاهر شمس: نوری از ملکوت ص 77

حاج میرزا مهدی بروجردی: نوری از ملکوت ص 77

حاج سیدجواد گلپایگانی: نوری از ملکوت ص 80

حاج سید باقر گلپایگانی: نوری از ملکوت ص 80

شیخ لطف الله صافی گلپایگانی: نوری از ملکوت ص 80

شیخ عباس محقق کاشانی: نوری از ملکوت ص 80

حاج آقارضا ابطحی اصفهانی: نوری از ملکوت ص 80

سیدجعفر خوانساری: نوری از ملکوت ص 80

حاج شیخ محمدعلی صدوقی : نوری از ملکوت ص 80

محمدتقی مصباح یزدی: نوری از ملکوت ص 326

حاج شیخ محمد امامی کاشانی : نوری از ملکوت ص 329

مکارم شیرازی: نوری از ملکوت ص 330

شیخ جعفر سبحانی: نوری از ملکوت ص 331

مؤمن: نوری از ملکوت ص 333

خزعلی: نوری از ملکوت ص 334

محسنی گرگانی: نوری از ملکوت ص 336

آقا سیدابوالحسن اصفهانی: نوری از ملکوت ص 40

حاج شیخ عبدالکریم حائری: نوری از ملکوت ص 41

حاج آقا رضا مسجدشاهی:  نوری از ملکوت ص 41

شیخ عباس قمی: نوری از ملکوت ص 41

سیدحسن فرید محسنی اراکی: نوری از ملکوت ص 43

حاج آقا روح الله کمالوند خرم آبادی: نوری از ملکوت ص 43

سیدمحمدتقی خوانساری: نوری از ملکوت ص 50

حاج میرسیدعلی یثربی: نوری از ملکوت ص 50

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم فروردین ۱۳۸۷ساعت 10:53  توسط محمد علی محسن زاده  |